GYORSKERESŐ:
  ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK: +36 20 4036296

- Mert megbízható cég vagyunk
- Minden igényt igyekszünk kielégíteni
- Ügyfeleinket rugalmasan kezeljük
- Díjazzuk a hűséget
- "imádjuk a gépeket" -mi dolgozunk is velük!


Általános Szerződési Feltételek


Kölcsönzés menete:

Eszközöket bérelni személyesen üzletünkben, nyitvatartási időn belül, elfogadva az ÁSZF-et, kaució ellenében lehet.

- Szerződéskötés
- Kaució befizetése
- Gép kipróbálása
- Használati utasítás, balesetvédelmi oktatás(bérelt gépre vonatkozó) meghallgatása.
- Gép elszállítása/használata/visszaszállítás
- gép kipróbálása
- Kaució visszafizetése (a berendezésekben bárminemű károkozás esetén csak a javítási árajánlat után)
- Bérleti díj megfizetése


Regisztrált Ügyfelünk?

Akkor lehetősége van telefonon vagy a webes felületen keresztül foglalni, melyről MINDEN esetben írásos vagy telefonos visszaigazolást küldünk.
Weboldalunkon ajánlatkérő áruházat üzemeltetünk, gép bérlésére ilyen módon nincs lehetőség. A webes felület az ajánlatkérést, kapcsolatfelvételt és gépfoglalást hivatott segíteni.
A Második kölcsönzéstől lehetőség van kiszállítást vagy visszaszállítást kérni díj ellenében, megbeszélés szerint.
Ha Olyan gépre, eszközre van szüksége amit nem talált meg kínálatunkban jelezze felénk és rövid határidővel beszerezzük.
Gépeink a készletek erejéig bérelhetők, gépparkunk széles palettát vonultat fel. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az adott berendezésből nem tudunk azonnal bérbe adni. A kellemetlenségek elkerülése végett kérjük ügyfeleinket, hogy vagy telefonon vagy e-mailben mindig jelezzék bérlési szándékukat vagy érdeklődjenek a kiválasztott eszköz elérhetőségéről.


A gépek bérléséhez MINDEN esetben szükséges:


Magánszemély esetén

Érvényes személyi igazolvány
Érvényes lakcímkártya
1 db Saját névre szóló utolsó havi közüzemi számla(víz,villany,gáz,telefon…)
Esetenként kezes irataival (ua.mint magánszemélynél)
Készpénzben kifizetett Kaució (az adott gép értékének függvényében)


Cég esetén

Érvényes cégkivonat vagy Érvényes Aláírási címpéldány
Céges bélyegző
Kezes saját irataival hitelt érdemlő irat, hogy a céghez tartozik (megbiz. vagy munka szerződés)
Kaució mely előre fizetendő készpénzben vagy előre utalással (az adott gép értékének függvényében,)
Javasoljuk, hogy az első bérlés előtt vegyék fel a kapcsolatotvelünk,
Napidíj: 24 óra.

Türelmi idő 1 óra!

4 óra időtartamon belüli késés esetén fél napi, 4 órán túli késés esetén egész napi bérleti díjat számolunk fel!

Egyes gépeknél a napidíjon felül egyéb költségek kerülnek felszámításra! pl.: üzemanyag, olaj, vágókorong kopás, csiszolóvászon, véső, fúrószár stb.
Bérleti Szerződés (JOGI SZEMÉLY)


Ezen szerződés alapján a ToolRent.hu  Gépkölcsönző 2351 Alsónémedi, Fő út 56. (üzemelteti: InterPencz Kft.; Adószám:13212933-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09-097720; képviseli: Pencz Tamás József ügyvezető) továbbiakban: Bérbeadó, a fent megnevezett Bérlő ideiglenes használatába adja a Bérleti szerződésben megnevezett üzemképes, tiszta állapotban lévő bérleti tárgyat. A Bérbeadó által a bérbeadás tárgyát képező eszközök, azok tartozékai új, vagy újszerű, ill. rendszeresen karbantartott, kifogástalan műszaki állapotban, működőképes (kipróbált) állapotban kerülnek átadásra, melyeket a Bérlő aláírásával kifejezetten elismer, azokért teljes anyagi felelősséget vállal.


A Bérbeadó az eszköz/eszközök és azok tartozékai átadása előtt jogosult letéti díjat (kauciót) kérni, melyet az eszköz/eszközök és azok tartozékai hibátlan visszaszolgáltatásakor visszafizet a Bérlőnek vagy annak meghatalmazással igazolt képviselőjének, aki a bérlet tárgyát a bérleti jogviszony megszűnésekor Bérbeadó részére átadja. A kaució összegét a felek jelen szerződésben rögzítik, annak átvételét a Bérbeadó jelen szerződés aláírásával igazolja. A kauciót a Bérbeadó jogosult visszatartani, amennyiben a bérleti jogviszony tárgya meghibásodott, vagy működés képtelen állapotban szolgáltatja vissza azt. Kisebb (a helyszínen egyértelműen megállapítható és felbecsülhető javítási költségű) meghibásodás esetén a felbecsült javítási költség levonásra kerül a kaucióból, a kaució ezen összeggel csökkentetten kerül visszafizetésre. Nagyobb ( a helyszínen egyértelműen meg nem állapítható és fel nem becsülhető javítási költségű) meghibásodások, a rongálásból, ill. szakszerűtlen használatból, tárolásból, szállításból vagy túlterhelésből eredő károk esetén a Bérbeadó jogosult a teljes kaució összegét visszatartani mindaddig, ameddig a külső szerviztől érkező javítási ajánlat szerint meg nem tudja határozni a kár pontos összegét. A Bérbeadó kötelezettsége a javítási ajánlatot haladéktalanul megkérni, annak megérkezése után a Bérlőt haladéktalanul tájékoztatni. A Bérlő részére minden esetben a bérleti jogviszony tárgyának visszaszállítását követő 5 munkanapon belül javítási számla kerül kiállításra, melynek összegével csökkentetten kerül a kaució visszafizetésre. Amennyiben a kaució összege nem fedezi a javítási költségeket, felmerült károkat, vagy a bérleti jogviszony tárgya véglegesen használhatatlan állapotúvá vált, ill. megsemmisült, a kaución felül fizetendő összegről jelen szerződésben foglalt feltételek szerint számlát állít ki a Bérbeadó, melyben foglaltak megfizetésére a Bérlő köteles. A Bérlő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a számla befogadására, fizetési határidőben rögzített teljesítésére.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy a meg nem fizetett bérleti díj, javítási- és takarítási költség, a véglegesen használhatatlanná vált eszköz mindenkor érvényes új, beszerzéskori listaára, ill. a vissza nem szolgáltatott eszköz mindenkor érvényes új, beszerzéskori listaára tekintetében a Bérbeadó a fizetési késedelemtől számított 8 napon belül annak behajtása érdekében jogi eljárást kezdeményez. Kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét a Bérbeadó, hogy a készülék bármely okból történő vissza nem szolgáltatása esetén a Bérbeadó egy ugyanolyan típusú, új készülék katalógusárára (beszerzési árára) tart igényt, nem pedig a vissza nem szolgáltatott készülék bérleti szerződés létrejöttekori értékére.
A bérleti idő 24 órás egységekben kerül meghatározásra, félnapi, óránkénti bérlésre nincs lehetőség. A bérleti idő kezdete a bérlet tárgyának jelen szerződésbe foglalt átvétele a Bérlő által. A Bérleti szerződésben meghatározott lejárati időpontig a fent meghatározott bérleti díj fizetendő. A megállapított napi bérleti díj 24 órás időtartamra szól, mely lejárta után 1 órás türelmi idő figyelembevételére van lehetőség díjmentesen. Az ezt követő, de 4 órát meg nem haladó késedelem esetén újabb félnapi, 4 órát meghaladó késedelem esetén teljes napidíjat jogosult a Bérbeadó felszámítani. A Bérlő jogosult a bérleti díjnak a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani. A kifizetett bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban visszaszállítani. A Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérelt eszközt/eszközöket és azok tartozékait maradéktalanul, üzemképes, tiszta állapotban a bérlés helyszínén vissza nem szolgáltatja.
A Bérbeadó jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító adatainak és egyéb elérhetőségeinek közhiteles nyilvántartásból történő ellenőrzésére és ezen adatok szerződésbeli rögzítésére. A Bérbeadó jogosult továbbá a Bérlő, ill. a Bérlő képviseltében eljáró meghatalmazott képviseleti jogosultságát ellenőrizni, személyi azonosító igazolványáról, lakcímkártyájáról fénymásolatot készíteni. A Bérleti szerződés előfeltétele, hogy a Bérlő ill. annak meghatalmazással eljáró képviselője ehhez hozzájárulását adja. A Bérbeadó a Bérlő ill. annak meghatalmazással eljáró képviselője adatait titkosan kezeli, azok használatát csak a Bérlő hozzájárulásával alkalmazza és harmadik személynek –ide nem értve a hivatalos szerveket – nem adja ki.
A bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérleti tárgy karbantartásáról és megőrzéséről. A Bérlő a bérlet tárgyát a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően, rendeltetésszerűen használhatja. A Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerinti használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal tájékoztatni és a bérlet tárgyának a Bérbeadó részére történő haladéktalan visszaszállításáról gondoskodni. Késedelmes visszaszállítás esetén a Bérlő a bérleti díjat a visszaszolgáltatás időpontjáig köteles megfizetni.
A Bérlő a bérleti tárgyon javítást nem végezhet, azt csak és kizárólag a Bérbeadó jogosult javítani/ javíttatni, szervizelni. A bérleti tárgy megbontása esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik a Bérlő köteles a javítási költségeket és az egyéb igazolt kárt megtéríteni.
Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérlet tárgyát a bérbeadó felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és szállítással kapcsolatban felmerült költségek a Bérlőt terhelik.
A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben:
Ha a Bérlő a jelen bérleti szerződésben meghatározott bérleti időtartam lejáratakor a Bérbeadó fenti elérhetőségein nem jelzi a bérleti jogviszony meghosszabbításának szándékát.
Ha a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi különösen, ha a bérelt tárgyat nem megfelelően kezeli.
Ha más körülményekből a Bérbeadó tudomására jut, hogy a Bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.
A Bérlő a Bérleti szerződés megkötésekor a gép szakszerű kezelésére ki lett oktatva, valamint balesetvédelmi tájékoztatót kapott, melyet a szerződés aláírásával igazol.
A Bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet tárgyával a Bérlő rendelkezni nem jogosult, így különösen az másra át nem ruházható, el nem idegeníthető, meg nem terhelhető.
Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szerződésből származó per esetén a felek Dabasi Járásbíróság kizárólagos illetőségét kötik ki.
Jelen szerződés három számozott oldalból és bérleti jogviszony létrejöttének elválaszthatatlan részét képező mellékletekből áll.


Mellékletek, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képzik:

Okmányokról készült fénymásolat
Meghatalmazás (ha nem a képviseletre jogosult jár el)
Cégkivonat (30 napnál nem régebbi)
Aláírási címpéldány/ aláírás mintaBérleti Szerződés (MAGÁNSZEMÉLY)


Ezen szerződés alapján a ToolRent.hu  Gépkölcsönző 2351 Alsónémedi, Fő út 56. (üzemelteti: InterPencz Kft.; Adószám:13212933-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09-097720; képviseli: Pencz Tamás József ügyvezető) továbbiakban: Bérbeadó, a fent megnevezett Bérlő ideiglenes használatába adja a Bérleti szerződésben megnevezett üzemképes, tiszta állapotban lévő bérleti tárgyat. A Bérbeadó által a bérbeadás tárgyát képező eszközök, azok tartozékai új, vagy újszerű, ill. rendszeresen karbantartott, kifogástalan műszaki állapotban, működőképes (kipróbált) állapotban kerülnek átadásra, melyeket a Bérlő aláírásával kifejezetten elismer, azokért teljes anyagi felelősséget vállal.
A Bérbeadó az eszköz/eszközök és azok tartozékai átadása előtt jogosult letéti díjat (kauciót) kérni, melyet az eszköz/eszközök és azok tartozékai hibátlan visszaszolgáltatásakor visszafizet a Bérlőnek. A kaució összegét a felek jelen szerződésben rögzítik, annak átvételét a Bérbeadó jelen szerződés aláírásával igazolja. A kauciót a Bérbeadó jogosult visszatartani, amennyiben a bérleti jogviszony tárgya meghibásodott, vagy működésképtelen állapotban szolgáltatja vissza azt. Kisebb (a helyszínen egyértelműen megállapítható és felbecsülhető javítási költségű) meghibásodás esetén a felbecsült javítási költség levonásra kerül a kaucióból, a kaució ezen összeggel csökkentetten kerül visszafizetésre. Nagyobb (a helyszínen egyértelműen meg nem állapítható és fel nem becsülhető javítási költségű) meghibásodások, a rongálásból, ill. szakszerűtlen használatból, tárolásból, szállításból vagy túlterhelésből eredő károk esetén a Bérbeadó jogosult a teljes kaució összegét visszatartani mindaddig, ameddig a külső szerviztől érkező javítási ajánlat szerint meg nem tudja határozni a kár pontos összegét. A Bérbeadó kötelezettsége a javítási ajánlatot haladéktalanul megkérni, annak megérkezése után a Bérlőt haladéktalanul tájékoztatni. A Bérlő részére minden esetben a bérleti jogviszony tárgyának visszaszállítását követő 5 munkanapon belül javítási számla kerül kiállításra, melynek összegével csökkentetten kerül a kaució visszafizetésre. Amennyiben a kaució összege nem fedezi a javítási költségeket, felmerült károkat, vagy a bérleti jogviszony tárgya véglegesen használhatatlan állapotúvá vált, ill. megsemmisült, a kaución felül fizetendő összegről jelen szerződésben foglalt feltételek szerint számlát állít ki a Bérbeadó, melyben foglaltak megfizetésére a Bérlő köteles. A Bérlő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a számla befogadására, fizetési határidőben rögzített teljesítésére.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy a meg nem fizetett bérleti díj, javítási- és takarítási költség, a véglegesen használhatatlanná vált eszköz mindenkor érvényes új, beszerzéskori listaára, ill. a vissza nem szolgáltatott eszköz mindenkor érvényes új, beszerzéskori listaára tekintetében a Bérbeadó a fizetési késedelemtől számított 8 napon belül annak behajtása érdekében jogi eljárást kezdeményez. Kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét a Bérbeadó, hogy a készülék bármely okból történő vissza nem szolgáltatása esetén a Bérbeadó egy ugyanolyan típusú, új készülék katalógusárára (beszerzési árára) tart igényt, nem pedig a vissza nem szolgáltatott készülék bérleti szerződés létrejöttekori értékére.
A bérleti idő 24 órás egységekben kerül meghatározásra, félnapi, óránkénti bérlésre nincs lehetőség. A bérleti idő kezdete a bérlet tárgyának jelen szerződésbe foglalt átvétele a Bérlő által. A Bérleti szerződésben meghatározott lejárati időpontig a fent meghatározott bérleti díj fizetendő. A megállapított napi bérleti díj 24 órás időtartamra szól, mely lejárta után 1 órás türelmi idő figyelembevételére van lehetőség díjmentesen. Az ezt követő, de 4 órát meg nem haladó késedelem esetén újabb félnapi, 4 órát meghaladó késedelem esetén teljes napidíjat jogosult a Bérbeadó felszámítani. A Bérlő jogosult a bérleti díjnak a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani. A kifizetett bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban visszaszállítani. A Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérelt eszközt/eszközöket és azok tartozékait maradéktalanul, üzemképes, tiszta állapotban a bérlés helyszínén vissza nem szolgáltatja.
A Bérbeadó jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító adatainak és egyéb elérhetőségeinek közhiteles nyilvántartásból történő ellenőrzésére és ezen adatok szerződésbeli rögzítésére. A Bérbeadó jogosult továbbá a Bérlőszemélyi azonosító igazolványáról, lakcímkártyájáról fénymásolatot készíteni. A Bérleti szerződés előfeltétele, hogy a Bérlő ehhez hozzájárulását adja. A Bérbeadó a Bérlő adatait titkosan kezeli, azok használatát csak a Bérlő hozzájárulásával alkalmazza és harmadik személynek –ide nem értve a hivatalos szerveket – nem adja ki.
A bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérleti tárgy karbantartásáról és megőrzéséről. A Bérlő a bérlet tárgyát a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően, rendeltetésszerűen használhatja. A Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerinti használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal tájékoztatni és a bérlet tárgyának a Bérbeadó részére történő haladéktalan visszaszállításáról gondoskodni. Késedelmes visszaszállítás esetén a Bérlő a bérleti díjat a visszaszolgáltatás időpontjáig köteles megfizetni.
A Bérlő a bérleti tárgyon javítást nem végezhet, azt csak és kizárólag a Bérbeadó jogosult javítani/ javíttatni, szervizelni. A bérleti tárgy megbontása esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik a Bérlő köteles a javítási költségeket és az egyéb igazolt kárt megtéríteni.
Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérlet tárgyát a bérbeadó felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és szállítással kapcsolatban felmerült költségek a Bérlőt terhelik.
A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben:
Ha a Bérlő a jelen bérleti szerződésben meghatározott bérleti időtartam lejáratakor a Bérbeadó fenti elérhetőségein nem jelzi a bérleti jogviszony meghosszabbításának szándékát.
Ha a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi különösen, ha a bérelt tárgyat nem megfelelően kezeli.
Ha más körülményekből a Bérbeadó tudomására jut, hogy a Bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.
A Bérlő a Bérleti szerződés megkötésekor a gép szakszerű kezelésére ki lett oktatva, valamint balesetvédelmi tájékoztatót kapott, melyet a szerződés aláírásával igazol.
A Bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet tárgyával a Bérlő rendelkezni nem jogosult, így különösen az másra át nem ruházható, el nem idegeníthető, meg nem terhelhető.
Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szerződésből származó per esetén a felek Dabasi Járásbíróság kizárólagos illetőségét kötik ki.
Jelen szerződés három számozott oldalból és bérleti jogviszony létrejöttének elválaszthatatlan részét képező mellékletekből áll.Mellékletek, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képzik:

Okmányokról készült fénymásolat
Közüzemi számla másolat

ELÉRHETŐSÉGÜNK

2351 Alsónémedi, Fő út 80.

+36 20 4036296

info@toolrent.hu

A böngészési élmény fokozásáért ez a weboldal sütiket (Cookie) használ. További információ.